Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

    2019 metų sausio 2 dieną Kalvarijos globos ir užimtumo centras (toliau – Centras) pasirašė Dalyvavimo projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ sutartį Nr. 40/EQS - 73, su VšĮ Valakupių reabilitacijos centru.
    Centras, siekdamas užtikrinti socialinių paslaugų kokybę bei nuolatinį jų tobulinimą ir gerinimą, EQUASS Assurance kokybės sistemos įdiegimui pasirinko Centro teikiamas dienos socialinės globos institucijoje bei asmens namuose, ilgalaikės, trumpalaikės socialinės globos institucijoje paslaugas.
    Dalyvaujant EQUASS diegimo procese, Centro vadovas ir darbuotojai dalyvavo mokymuose, kuriuose sėmėsi žinių apie įstaigų kokybės valdymą, EQUASS principus ir reikalavimus pokyčiu valdyme, gilinosi į socialinių paslaugų rezultatų rodiklių matavimą ir vertinimą. Įstaigai buvo paskirtas EQUASS sertifikuotas konsultantas visam projekto vykdymo laikotarpiui, kuris vedė vienos dienos mokymus, konsultuoja ir teikia pagalbą ruošiantis EQUASS auditui.
    Šiuo metu EQUASS kokybės sistema ES šalyse yra pripažinta kaip labiausiai tinkama socialiniame sektoriuje, nes šios sistemos kokybės principai geriausiai atliepia socialinių paslaugų gavėjų lūkesčius. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
    Projekto tikslas - didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus.
    Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.
    EQUASS Assurance – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų. EQUASS iniciatyva siekiama socialinių paslaugų sektoriaus plėtros, skatinant paslaugų teikėjus gerinti kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, kad paslaugų vartotojams visoje Europoje būtų garantuotos kokybiškos paslaugos. Socialines paslaugas teikiančios organizacijos turi galimybę įsitraukti į išorinį savo teikiamų paslaugų vertinimą Europos lygmenyje. Įstaiga, gavusi EQUASS kokybės sertifikatą, įrodo, kad įstaigos teikiamos paslaugos atitinka Europos socialinių paslaugų teikimo standartus.

    EQUASS kokybės sertifikatas suteikiamas, jeigu įstaiga teikia paslaugas vadovaujantis EQUASS kokybės principais:

•lyderystė
•personalas
•teisė
•etika
•partnerystė
•dalyvavimas
•orientacija į asmenį
•kompleksiškumas
•orientacija į rezultatus
•nuolatinis gerinimas 

    EQUASS sertifikavimas užtikrina, kad veikla pakankamai efektyvi atsižvelgiant į EQUASS kokybės principus ir kad ši veikla atitinka Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemą. Sertifikavimas užtikrina veiklos efektyvumą remiantis pagrindiniais veikiančios kokybės valdymo sistemos elementais.


 Diegiant EQUASS kokybės sistemą patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

1. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO CENTRO KOKYBĖS POLITIKA
2. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR IŠSAUGOJIMO TVARKA
3. KOMPETENCIJOS TOBULINIMO PLANAS.
4. PAREIGYBĖS APRAŠYMAI.
5. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ CHARTIJA
6. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ TEISIŲ SKATINIMO IR UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS
7. KLIENTŲ IR GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ APTARNAVIMO KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRE TVARKA
8. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO ETIKOS IR GEROVĖS UŽTIKRINIMO POLITIKOS APRAŠAS
9. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ IR JŲ ARTIMŲJŲ ETIKOS KODEKSAS
10. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO TARNYBINĖS ETIKOS TVARKOS APRAŠAS
11. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ IR PASLAUGŲ GAVĖJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS GERINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
12. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO PRIEŠ PASLAUGŲ GAVĖJUS IR FINANSINIO PIKTNAUDŽIAVIMO JŲ ATŽVILGIU PREVENCIJOS PROCEDŪRŲ TVARKOS APRAŠAS
13. KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS NUSTATYMO, NAUDOJIMO BEI KONFIDENCIALUMO LAIKYMOSI TVARKOS APRAŠAS
14. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
15. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮTRAUKIMO Į PASLAUGŲ PLANAVIMĄ, TEIKIMĄ IR VERTINIMĄ POLITIKOS IR PROCEDŪRŲ APRAŠAS
16. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO SOCIALINĖS GLOBOS (DIENOS, ILGALAIKĖS, TRUMPALAIKĖS) PASLAUGŲ GAVĖJŲ ĮGALINIMO KONCEPCIJA
17. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO PASLAUGŲ GAVĖJŲ GYVENIMO KOKYBĖS KONCEPCIJA
18. INDIVIDUALAUS SOCIALINĖS GLOBOS PLANO (ISGP) ALGORITMAS
19. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRE TEIKIAMOS SOCIALINĖS PASLAUGOS
20. KALVARIJOS GLOBOS IR UŽIMTUMO CENTRO DARBUOTOJŲ PROFESINĖS KOMPETENCIJOS TOBULINIMO KONCEPCIJA